Zgodnie z art. 13 i art. 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych na rzecz których świadczone są usługi jest Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” przy ul. Skrzyńskich 21 w Gorlicach.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” w Gorlicach, możliwy jest poprzez email: inspektor@rn-serwis.pl  lub nr tel.: 0 (18) 351-13-88.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, h, i, j RODO, w szczególności dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o samorządzie gminny, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pomocy społecznej.
 4. W Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” przy ul. Skrzyńskich 21 w Gorlicach, przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.
 5. Dane osobowe pozyskane są od osób korzystających z usług COnD, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku monitoringu – zapisy przechowywane będą przez okres nieprzekraczający miesiąca, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
 7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w RODO, z uwzględnieniem praw i obowiązków Administratora Danych wynikających z przepisów prawa.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne bądź obligatoryjne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych