Placówka istnieje od roku 2004. W okresie 2004-2013 działała jako Grupa Usamodzielnienia, a od roku 2013 jest jednostką organizacyjną Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” i działa jako Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, funkcjonującą w mieszkaniu nr 20 w bloku przy ulicy Broniewskiego 11 w Gorlicach. Taka lokalizacja ma za zadanie zredukowanie instytucjonalnego charakteru wychowania, poprzez zbliżenie do rzeczywistości lokalnej, do warunków życia w normalnym domu mieszkalnym.

Jest kameralną, całodobową Placówką Opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, dysponującą 8 miejscami koedukacyjnymi. To autonomiczna jednostka mająca swój własny regulamin oraz zasady współżycia w grupie.

W Placówce przebywa grupa starszych wychowanków, która na mocy kontraktu podpisanego z wychowawcami, realizuje program „Jestem dorosły”, mający na celu wszechstronne przygotowanie naszych podopiecznych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Naszym zadaniem jest stymulowanie wychowanków, niesienie pomocy ale nie wyręczanie podopiecznych w podejmowanych przez nich działaniach. Obowiązki dnia codziennego wykonują samodzielnie, pod czujnym okiem wychowawców.

W naszej Placówce intensywnie pracujemy razem z młodym człowiekiem w warunkach imitujących naturalne środowisko , co pozwala na łagodniejsze i bezpieczniejsze przekroczenie progu Placówki, a postępy wychowanków świadczą o wysokim stopniu przygotowania do samodzielnego – dorosłego życia.

Priorytetem jest dla nas aby Placówkę opuszczali młodzi ludzie nie obawiający się wzięcia odpowiedzialności za własne życie – zaopatrzeni w umiejętności prawidłowego zaspakajania swoich potrzeb, świadomi swoich mocnych stron, ukierunkowani do podejmowania samodzielnych, słusznych decyzji i umiejący wykorzystać swoje możliwości.

…Rośnie młode pokolenie (…) Idą z wadami i zaletami.

Dajcie warunki by wzrastali lepsi.” Janusz Korczak

 PREZENTACJA PLACÓWKI