Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen transporter ( 9 osobowy)

  1. Nazwa i siedziba sprzedającego

Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” w Gorlicach

Ul. Skrzyńskich 21, 38-300 Gorlice

Tel. 183511388 , 785398797

www.codrazem.pl

e-mail sekretariat@codrazem.pl

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem”

Ul. Skrzyńskich 21

38-300 Gorlice

Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2024r. o godz. 10.00

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:

Samochód osobowy Volkswagen Transporter będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu COD „Razem” w Gorlicach ul. Skrzyńskich 21 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 183511388 lub 785398797 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

4. Rodzaj, marka i typ, ruchomości objętej postępowaniem oraz cena wywoławcza:

  1. Marka i typ pojazdu : Volkswagen Transporter T5 ( 9 osobowy)
  2. Numer rejestracyjny, VIN :KGR UR20 , WV2ZZZ7HZCH121096
  3. Przebieg: 431314
  4. Rok produkcji : 2012
  5. Pojemność i rodzaj zasilania:1968,00cm3 diesel
  6. Kolor : biały

Cena wywoławcza : 38 500,00 zł

5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

1) warunkiem przystąpienia do postępowania ofertowego jest wniesienie wadium w kwocie 3850,00 zł na rachunek bankowy: 40 1240 4748 1111 0000 4873 4220, z adnotacją: wadium – ,,sprzedaż samochodu osobowego” najpóźniej do dnia 12 kwietnia br. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy COD „Razem” w Gorlicach.

2) wadium wniesione przez oferenta, który wygra postępowanie, zostanie zaliczone na poczet zapłaty za samochód. Pozostałym uczestnikom postępowania wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania, na podany przez oferenta rachunek bankowy,

3) wadium nie podlega zwrotowi, gdy żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub gdy oferent, który wygrał postępowanie uchyli się od zawarcia umowy.

6. Wymagania odnośnie złożonej oferty

oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym wraz z załącznikami (załącznik nr 1) oraz oświadczeniami.

7. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

Oferty na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter należy dostarczyć w zamkniętych kopertach na adres: Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” w Gorlicach, ul. Skrzyńskich 21 do dnia 12 kwietnia do godz.14.00 z dopiskiem na kopercie „ sprzedaż samochodu Volkswagen T5”.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty pod wskazany wyżej adres.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert na każdym jego etapie.

8. Inne informacje

1) Przetarg jest prowadzony na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 13 marca 2024r. w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego jednostek organizacyjnych Powiatu Gorlickiego

2) Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez sprzedającego – nie dłuższym niż 7 dni.

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Załączniki:

Formularz ofertowy – do pobrania TUTAJ

Informacja RODO – do pobrania TUTAJ