Pobierz Statut Centrum Opieki nad Dzieckiem TUTAJ
Pobierz Regulamin Organizacyjny Centrum Opieki nad Dzieckiem TUTAJ

S T A T U T

Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” w Gorlicach

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawę prawną działania Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” w Gorlicach

stanowią w szczególności:

1) Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) Ustawa o samorządzie powiatowym .

3) Ustawa o finansach publicznych .

4) Ustawa o pracownikach samorządowych.

5) Rozporządzenie w sprawie pieczy zastępczej.

§ 2

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem”

w Gorlicach do obsługi Placówek Socjalizacyjnych.

2)Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem

„Razem” w Gorlicach;

3) Placówki – należy przez to rozumieć placówki opiekuńczo-wychowawcze :

a) przy ul. Skrzyńskich 21 w Gorlicach;

b) przy ul. Niepodległości 5 w Gorlicach;

c) przy ul. Broniewskiego 11/20 w Gorlicach;

§ 3

1) Centrum jest jednostką organizacyjną powiatu.

2) Terenem działania Centrum jest Województwo Małopolskie, a siedzibą Gorlice,

ul. Skrzyńskich 21.

II. Zakres działania

§ 4

1)Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i

organizacyjną

Placówkom Socjalizacyjnym.

2) Realizuje zadania systemu pieczy zastępczej w szczególności w zakresie:

a) opieki nad dzieckiem i rodziną – dzieci częściowo lub całkowicie.

pozbawionych opieki rodzicielskiej.

b) opieki nad dziećmi zaniedbanych środowiskowo oraz pracę z rodziną biologiczną

tych dzieci.

c) zapewnienia dzieciom opieki całodobowej i wychowania oraz zaspakajania ich

niezbędnych potrzeb.

d) realizacji przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy

dziecku.

e) zapewnienia dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i

szkolnych.

f) zapewnienia korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

g) podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

III. Organizacja i zarządzanie jednostką

§ 5

1) Centrum zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.

2) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, organizuje i nadzoruje bieżąca

działalność

Centrum w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.

§ 6

Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do

pracowników

Centrum.

§ 7

Organizacje i szczegółowy zakres działania Centrum określa Regulamin

Organizacyjny

zatwierdzony Uchwałą Zarządu Powiatu.

§ 8

Prawa i obowiązki pracowników Centrum w szczególności określa Regulamin Pracy

nadany przez Dyrektora Centrum w drodze zarządzenia.

IV. Gospodarka finansowa

§ 9

1) Centrum jest powiatową jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki

budżetowej.

2) Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków,

zwany „rocznym planem finansowym” zgodny z uchwałą budżetową powiatu.

3) Centrum prowadzi rachunkowość, sporządza sprawozdania finansowe, zgodne

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4) Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 10

Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Centrum.

V. Przepisy końcowe

§ 11

1) Zmiany Statutu dokonywane są w formie ustalonej dla jego uchwalenia.

2) Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.